Ochrana osobných údajov - GDPR

Úvod k ochrane a spracúvavaniu osobných údajov stránkami joostyle.com

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakladáme náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracúvané.
Vaše osobné údaje spracúvame plne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Marek Pastornicky, 117 Trstín, Trnavský kraj, 919 05, Slovensko

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania

Účely, pre ktoré spracúvame Vaše osobné údaje získané na základe elektronického kontaktných formulárov na stránkach www.joostyle.com, online chatu, telefonickej zákazníckej linky, alebo v písomnom vyhotovení sú nasledujúce:

Konzultácia počas výroby stránok

Realizácia stránok

Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie týkajúce Vašich údajov, ktoré budú obsiahnuté na Vašich stránkach

Poskytnutie informácií na základe žiadosti o zaslanie informačných materiálov

Registrácia k odberu noviniek (zasielanie emailu obsahujúceho newsletter)

E-mailová komunikácia na základe dopytu, alebo ponuky

Vyriešenie požiadavky prípadnej reklamácie

Poskytnutie informácií na základe žiadosti o informácie o prebiehajúcich marketingových kampaniach, aktuálnych cenových ponukách a ďalších relevantných informáciách

Poskytnutie obchodnej ponuky na výrobky a služby prevádzkovateľa

Zasielanie marketingových informácií priamo súvisiacich so zakúpeným produktom/službou

Prieskum spokojnosti s našimi službami  

Uzavrenie zmluvy na výrobu stránok, alebo ich redesign

Uzavrenie zmluvy na doplnkové služby

Uzavrenie zmluvy na nákup funkčných rozšírení stránok

Vystavovanie faktúr, alebo pred faktúr

Zasielanie priameho marketingu, prieskumu trhu a spokojnosti zákazníkov 

Právne základy spracúvania osobných údajov získaných pre vyššie uvedené účely nasledujúce:

zmluva

súhlas pre priamy marketing a prieskum trhu a spokojnosť zákazníkov

oprávnený záujem

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČ, IČ DPH, preferovaný spôsob úhrad); - tieto údaje budú použité v časti správa faktúr a platieb vo Vašom účte.

Lokalizačné údaje – najmä IP adresy, informácie o použitom zariadení, návšteva webových stránok (cookies)

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej prostredníctvom poverených sprostredkovateľov, najmä prostredníctvom marketingových agentúr, agentúr prieskumu spokojnosti klientov, poskytovateľov IT riešení a softvérov, a to na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a tiež prostredníctvom subjektov, ktoré sú voči stránkam joostyle.com v kontakte s prepojenými osobami. V rozsahu a pre účely vyššie uvedené je prevádzkovateľ oprávnený predávať tieto osobné údaje iným subjektom patriacim do skupiny joostyle.com a ich zmluvným sprostredkovateľom. Osobné údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované do krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údajov o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobre uchovávania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov.

Máte právo žiadať o opravu osobných údajov, ak sú nepresné, a o výmaz osobných údajov z našich databáz, pokiaľ sa rozhodnete byť zabudnutý.

Máte právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli. Prevádzkovateľ poskytne na základe žiadosti tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek pre ktorýkoľvek z uvedených účelov odvolať. Na odvolanie súhlasu je nevyhnutné špecifikovať účel, pre ktorý je súhlas odvolaný a zaslať ho na adresu prevádzkovateľa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený/á vzniesť námietku, alebo žiadať o vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kontakt

V prípade, že s nami budete chcieť komunikovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Kontaktná osoba : Mariek Pastornicky

Email : podpora@joostyle.com

Telefón :  0944398170

Adresa : 117 Trstín, okres Trnava, 919 05

Musím poskytnúť svoje osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov je však vo väčšine prípadov podmienkou splnenia vašej požiadavky podľa účelu spracúvania. V prípade, že nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre daný účel spracúvania, nebudeme schopní vo väčšine prípadov vašu požiadavku spracúvať. V prípade registrácie zákazníka do zákazníckej časti stránok, je vloženie Vašich údajov povinné, nakoľko na ich základe máte priamy prístup k Vašim faktúram a platbám. Svoj nesúhlas nám môžete vyjadriť na podpora@joostyle.com alebo priamo v príslušnom kontaktnom formulári. V takom prípade však nebudete následne kontaktovaný.

Ako dlho budú osobné údaje uložené?

Žiadosť o informácie – 3 roky od zaslania žiadosti

Sťažnosť/reklamácia – 9 rokov od vyriešenia sťažnosti/reklamácie

Uzavrenie zmluvy – 10 rokov od dňa uzavretia zmluvy

Súhlas – 10 rokov od udelenia súhlasu

Zabezpečenie osobných údajov

Používame celú radu bezpečnostných opatrení, vrátane šifrovania a nástrojov pre overovanie, aby sme zaistili ochranu a zachovali bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov. Používame napríklad tieto opatrenia:

Prísne obmedzený osobný prístup len pre špecifikované účely  

Šifrovanie osobných údajov

Inštalácia aktívnych internetových firewallov, ktoré znemožňujú neoprávnený prístup k systému internetovej stránky, databázam, alebo iným sub sytémom.

Cookies

Cookie je textový súbor, ktorý každá navštívená webová stránka odosiela do prehliadača užívateľa. Súbor cookie umožňuje webovej stránke zaznamenávať informácie o návšteve užívateľa, napríklad užívateľské nastavenie či preferovaný jazyk. Cieľom využívania súborov cookies je okrem iného maximálne uľahčiť a spríjemniť užívateľský zážitok pri prechádzaní webových stránok a to i návštev budúcich. Súbory cookies sú preto veľmi dôležité, bez ich používania by bolo prechádzanie webu omnoho zložitejšie a užívateľsky menej príjemné. Súbory cookies nám slúžia primárne k tomu, aby sme vám mohli poskytnúť optimálnu službu a predovšetkým individualizovaný obsah, neumožňujú však identifikáciu fyzickej osoby.

Pravidlá prispievania

Pridaním príspevku do diskusie, alebo komentára súhlasíte s pravidlami prispievania na joostyle.com a ste zodpovedný za obsah Vašich príspevkov. Majiteľ stránok joostyle.com nedokáže ovplyvniť v plnom rozsahu obsah týchto príspevkov, vyhradzuje si však právo na ich odstránenie a zablokovanie prístupu používateľom, ktorí porušujú pravidlá. Je zakázané v príspevkoch urážať iných používateľov, používanie vulgarizmov, hanobenie rasy, národa alebo náboženstva, vydávanie sa za niekoho iného (zneužívanie identity), propagácia nelegálnych činností alebo akýchkoľvek iných činností, ktoré svojim spôsobom porušujú zákony SR. Je zakázané využívať diskusiu ako formu neplatenej reklamy alebo akokoľvek poškodzovať dobrú povesť prevádzkovateľa webu joostyle.com.